Admin

2021-22 Registration Packets

Do not fill out in Chrome, use Adobe Reader only.

How to Complete Forms 2021-22


How to Complete Forms


  1. Download blank registration packet and save to your computer. Do not fill out in Chrome, use Adobe Reader only.
  2. Open saved document
  3. Fill in blanks
  4. Save completed registration packet to attach to email

list of school email addresses.


Please use the latest version of Adobe Reader when completing these forms. 

English - Student Registration Packet 2021-22

2021-2022 English - Student Registration Packet

How to Complete Forms

  1. Download blank registration packet and save to your computer. Do not fill out in Chrome, use Adobe Reader only.
  2. Open saved document
  3. Fill in blanks
  4. Save completed registration packet to attach to email

list of school email addresses.


Please use the latest version of Adobe Reader when completing these forms. 

Spanish - Formulario para matricula de estudiante 2021-22

2021-22 Espanol - Formulario para matricula de estudiante

Cómo completar formularios

Descargue el paquete de registro en blanco y guárdelo en su computadora. No rellene en Chrome, utilice únicamente Adobe Reader.
1. Abra el documento guardado
2. Complete los espacios en blanco
3. Guarde el paquete de registro completo para adjuntarlo al correo electrónico


Una lista de direcciones de correo electrónico de la escuela.

Utilice la última versión de Adobe Readercuando complete estos formularios.

Portuguese - Pacote de Inscrição do Aluno 2021-22

2021-22 Portuguese - Pacote de Inscrição do Aluno

Como preencher formulários

Baixe o pacote de registro em branco e salve em seu computador. Não preencha no Chrome, use apenas Adobe Reader.
1. Abra o documento salvo
2. Preencha os espaços em branco
3. Salve o pacote de registro preenchido para anexar ao e-mail


Uma lista de endereços de e-mail escolares.

Use a versão mais recente do Adobe Reader ao preencher esses formulários.

Creole - Pake Enskripsyon Elèv 2021-22

2021-22 Creole - Pake Enskripsyon Elèv

Kijan pou ranpli fòm yo

Download pake enskripsyon vid epi sove sou òdinatè ou. Pa ranpli nan Chrome, sèvi akAdobe Reader sèlman.
1. Louvri dokiman sove
2. Ranpli espas vid yo
3. Save ranpli pake enskripsyon yo tache nan imèl

Yon lis adrès imèl lekòl la.

Tanpri itilize dènye vèsyon Adobe Reader lè wap ranpli fòm sa yo.

Arabic - 2022-2021 حزمة تسجيل الطلاب

22-2021 Arabic - حزمة تسجيل الطلاب

كيفية استكمال النماذج

قم بتنزيل حزمة تسجيل فارغة وحفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لا تملأ Chrome ، استخدم Adobe Reader فقط.
1. افتح المستند المحفوظ
2. املأ الفراغات
3. حفظ حزمة التسجيل المكتملة لإرفاقها بالبريد الإلكتروني

قائمة عناوين البريد الإلكتروني للمدرسة.

الرجاء استخدام أحدث إصدار من Adobe Reader عند إكمال هذه النماذج.

Vietnamese - Gói đăng ký sinh viên 2021-22

2021-2022 Vietnamese - Gói đăng ký sinh viên

Cách hoàn thành biểu mẫu

Tải xuống gói đăng ký trống và lưu vào máy tính của bạn. Không điền vào Chrome, chỉ sử dụngAdobe Reader.
1. Mở tài liệu đã lưu
2. Điền vào chỗ trống
3. Lưu gói đăng ký đã hoàn thành để đính kèm vào email

Danh sách địa chỉ email của trường.

Vui lòng sử dụng phiên bản Adobe Reader mới nhất khi hoàn thành các biểu mẫu này.